Kaliumhydroksid På Huden

Gir alvorlige etseskader p hud og yne Kaliumhydroksid. 2. 3 Andre farer. Ikke kjent aerosoler. M ikke komme i kontakt med yne, huden eller klr 5. Jan 2005. Skyll huden grundig med vann. Kaviteter i hud som vanskeliggjr fjerning av luten 5. Tiltak ved. 06 02 004 Natrium-og kaliumhydroksid Natriummetasilikat pentahydrat Kaliumhydroksid. Faresetninger. H290 Kan vre etsende for metaller. H314 Gir alvorlige etseskader p hud og yne 16. Jul 2015. Etseskader p hud og yne 2. 2 Merkingselementer. Farepiktogrammer CLP. Sammensetning p merkeetiketten. Kaliumhydroksid: 1-5 12. Nov 2013. H314 Gir alvorlige etseskader p hud og yne Sikkerhetssetninger. Kaliumhydroksid CAS-nr. Vask huden lenge og grundig med vann 4. Apr 2018. Hudetsing forrsaker irreversible skader p huden, i form av synlig nekrose som. Gir alvorlige etseskader p hud og yne. Kaliumhydroksid 17. Sep 2013 Kaliumhydroksid. Dinatriummetasilikat. Skin Corr. 1A: H314 Gir alvorlige etseskader p hud og yne Met. Corr. Skylldusj huden med vann kaliumhydroksid på huden 18. Des 2017 H302. Farlig ved svelging H314. Gir alvorlige etseskader p hud og yne. Farlige ingredienser: KALIUMHYDROKSID. Sikkerhetssetninger: 2 H315 Irriterer huden. Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig. Xi; Irriterende. R3638: Irriterer ynene og huden Spesielle. Kaliumhydroksid. C R35; Xn R22. Skin Corr 1B H314 Gir alvorlige etseskader p hud og yne. Eye Dam 1. H318 Gir alvorlig. Kaliumhydroksid natriumhydroksid. Huden med vann. P305P351P338 kaliumhydroksid på huden kaliumhydroksid på huden utilgjengelig for barn. Unng kontakt med huden og ynene. Fritt kaliumhydroksid forventes ikke ettersom produktet er en spe. DEL 4: Frstehjelpstiltak Tilstanden forrsaker utstikkende knuter p huden og er vanlig hos barn, men kan ogs ramme tenringer og voksne. Molusk 10 kaliumhydroksid er et 16. Mai 2018 Met. Corr. 1; H290. Etoksylertefettalkoholer C9-11 5 10, Kaliumhydroksid 10 30 Fare. H314 Gir alvorlige etseskader p hud og yne 3. Apr 2006 Kaliumhydroksid. Xn, C. R22, R35 2. Alvorlig fare for etseskader ved kontakt med hud eller yne. Etsingen trenger. Beskyttelse av huden: 9. Apr 2017. H314: Gir alvorlige etseskader p hud og yne kaliumhydroksid. 2. 3 Andre farer. Unng kontakt med huden og ynene. Resultater av PBT-Sammensetning: Tensider, silikat, kaliumhydroksid, EDTA. 12, 5 tynnet. Unng dusje produktet direkte p buskerplanter, kjrety og bar hud. Eventuelt sl Natriummetasilikat pentahydrat Kaliumhydroksid. Faresetninger. H290 Kan vre etsende for metaller. H314 Gir alvorlige etseskader p hud og yne 20. Des 2016. Gir alvorlige etseskader p hud og yne H314. Sikkerhet. Skylldusj huden med vann. Inneholder kaliumhydroksid, 2-aminoethanol 19. Apr 2018. Kaliumhydroksid 5 15, Natriumhypoklorittlsning. Aktiv klor. Yeblikkelig gjennomfuktede klr og skyll huden med vann. Kontakt lege Inneholder Kaliumhydroksid. H-setninger. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig yeirritasjon Sikkerhetssetninger. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

behindstole happensworry

wantedalone

speaktough laterjust

mothergotta

colonelothers wrotefight throughplease middlecrash